Wushu Tao

Details of a form of Ba Gua Zhang
Ba Gua Zhang - Bare hand - The 8 basic palms - Gao style

jī chǔ bā zhǎng
基础八掌

http://wushu-tao.com