Please use Google Chrome on Windows to visit this website because it is optimized for this browser.
Details of a form of Tai Chi Chuan
Tai Chi Chuan - Halberd - Tai Chi Halberd Form - Chen style
According to the teaching of Master WANG Xi An

chén shì tài jí chūn qiū dà dāo
陈氏太极春秋大刀