Wushu Tao

Details of a form of Tai Chi Chuan
Tai Chi Chuan - Bare hand - 88 Form - Yang style
According to the teaching of Master YUAN Hong Hai
https://wushu-tao.com