Wushu Tao

Détail d'un enchaînement de Tai Chi Chuan
Tai Chi Chuan - Mains nues - Forme 88 style Yang
Selon l'enseignement de Maître YUAN Hong Hai
https://wushu-tao.com