Wushu Tao

Détail d'un enchaînement de Tai Chi Chuan
Tai Chi Chuan - Mains nues - Forme 24 style Chen
Selon l'enseignement de Maître WANG Xi An
https://wushu-tao.com