Please use Google Chrome on Windows to visit this website because it is optimized for this browser.
Details of an meridian
Bladder Meridian
(zú tài yáng 足太阳)


Selected acupuncture point
Click on a acupuncture point to view details here

Chart

Type of label of the points to display :
Only display the label of the selected point :

List of acupuncture points located this chart

Points of Bladder Meridian (BL) :
1BL : jīng míng 睛明 - Bright Eyes
2BL : cuán zhú 攒竹 - Gathered Bamboo
3BL : méi chōng 眉冲 - Eyebrows'Pouring
4BL : qū chā 曲差 - Crooked Curve
5BL : wǔ chù 五处 - Fifth Place
6BL : chéng guāng 承光 - Receiving Light
7BL : tōng tiān 通天 - Heavenly Connection
8BL : luò què 络却 - Declining Connection
9BL : yù zhěn 玉枕 - Jade Pillow
10BL : tiān zhù 天柱 - Celestial Pillar
11BL : dà zhù 大杼 - Great Shuttle
12BL : fēng mén 风门 - Wind Gate
13BL : fèi shū 肺俞 - Lung Transporter
14BL : jué yīn shū 厥阴俞 - Jueyin Transporter
15BL : xīn shū 心俞 - Heart Transporter
16BL : dū shū 督俞 - Governor Transporter
17BL : gé shū 膈俞 - Diaphragm Transporter
18BL : gān shū 肝俞 - Liver Transporter
19BL : dǎn shū 胆俞 - Gallbladder Transporter
20BL : pí shū 脾俞 - Spleen Transporter
21BL : wèi shū 胃俞 - Stomach Transporter
22BL : sān jiāo shū 三焦俞 - Sanjiao Transporter
23BL : shèn shū 肾俞 - Kidney Transporter
24BL : qì hǎi shū 气海俞 - Sea of Qi Transporter
25BL : dà cháng shū 大肠俞 - Large Intestine Transporter
26BL : guān yuán shū 关元俞 - Gate of Origin Transporter
27BL : xiǎo cháng shū 小肠俞 - Small Intestine Transporter
28BL : páng guāng shū 膀胱俞 - Bladder Transporter
29BL : zhōng lǚ shū 中膂俞 - Mid-Spine Transporter
30BL : bái huán shū 白环俞 - White Ring Transporter
31BL : shàng liáo 上髎 - Upper Crevice
32BL : cì liáo 次髎 - Second Crevice
33BL : zhōng liáo 中髎 - Middle Crevice
34BL : xià liáo 下髎 - Lower crevice
35BL : huì yáng 会阳 - Meeting of Yang
36BL : chéng fú 承扶 - Hold and Support
37BL : yīn mén 殷门 - Gate of Abundance
38BL : fú xi 浮郄 - Floating Cleft
39BL : wěi yáng 委阳 - Outside of the Crook
40BL : wěi zhōng 委中 - Middle of the Crook
41BL : fù fēn 附分 - Attached Branch
42BL : pò hù 魄户 - Door of the Corporeal Soul
43BL : gāo huāng 膏肓 - Vital Region Shu
44BL : shén táng 神堂 - Hall of the Spirit
45BL : yì xī 譩譆 - Yi xi
46BL : gé guān 膈关 - Diaphragm Gate
47BL : hún mén 魂门 - Gate of the Ethereal Soul
48BL : yáng gāng 阳纲 - Yang's Key Link
49BL : yì shè 意舍 - Abode of Consciousness of Potentials
50BL : wèi cāng 胃仓 - Stomach Granary
51BL : huāng mén 肓门 - Vitals Gate
52BL : zhì shì 志室 - Residence of the Will
53BL : bāo huāng 胞肓 - Bladder's Vitals
54BL : zhì biān 秩边 - Order's Limit
55BL : hé yáng 合阳 - Confluence of Yang
56BL : chéng jīn 承筋 - Support the Sinews
57BL : chéng shān 承山 - Support the Mountain
58BL : fēi yáng 飞扬 - Soaring Upwards
59BL : fū yáng 跗阳 - Instep Yang
60BL : kūn lún 昆仑 - Kunlun Mountains
61BL : pú cān 仆参 - Servant's Respect
62BL : shēn mài 申脉 - Extending Vessel
63BL : jīn mén 金门 - Golden Gate
64BL : jīng gǔ 京骨 - Capital Bone
65BL : shù gǔ 束骨 - Restraining Bone
66BL : zú tōng gǔ 足通谷 - Foot Connecting Valley
67BL : zhì yīn 至阴 - Reaching Yin